VEDTEKTER

Revidert 6.gang 27.desember 2021. Trer i kraft fra 01.03.2022. 

Innholdsliste

 

1            HOVEDMÅL

2            FORMÅL            

3            EIERFORHOLD

3.1         Barnehagens eierform:

4            STYRINGSORGANER

4.1         Foreldreråd

4.2         Foreldrerådets oppgaver:

4.3         Samarbeidsutvalget:

4.4         Samarbeidsutvalget skal:

4.5         Eierstyrets oppgaver:

4.6         Generalforsamling        

4.7         Generalforsamling behandler og fastsetter blant annet:

5            OPPTAK AV BARN          

5.1         Opptak foretas av eierstyret etter følgende kriterier:

5.2         Opptak foretas av eierstyret etter følgende kriterier:

5.3         Felles søknadskjema for barnehager finnes under:

5.4         Tildeling av barnehageplass

5.5         Tilvenningstid  

5.6         Oppsigelse av barnehageplass

6            FORELDREBETALING OG OPPSIGELSE

6.1         Foreldrebetaling:

6.2         Oppsigelse:

6.3         Kostpenger og tilrettelegging

6.4         Kommer du for sent og henter barnet

7            ÅPNINGSTIDER, FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER

7.1         Barnehagens ordinære åpningstid

7.2         Korona åpningstider

7.3         Barnehageåret

7.4         Ferie

7.5         Lillejulaften, romjulen og påsken

7.6         Planleggingsdager

8            LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

8.1         Leke – og oppholdsareal            

9            INTERNKONTROLL

10          DUGNAD OG ARRANGEMENTER

11          POLITIATTEST

12          TAUSHETSPLIKT

13          FORSIKRING     

13.1      Barn     

14          VEDTEKTSENDRINGER

15          OPPHØR OG AVVIKLING

 

 

 

1              HOVEDMÅL

 

  Hovedmål

Nystrand barnehage as ønsker å gi barna et trygt, stabilt og utviklende miljø, hvor det enkelte barns behov blir sett og ivaretatt hver dag.

 

Kompetanseutvikling for de ansatte prioriteres høyt for å sikre den faglige kvaliteten i Nystrand barnehage as.

 

 

 

2              FORMÅL

 

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter; Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Barnehagen skal gi barna mulighet for lek og samvær under tilsyn og omsorg av voksne, samt gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Barna skal oppdras i samsvar med kristne grunnverdier. (Jfr. Lov om barnehager § 1).

 

Nystrand barnehage as har utarbeidet egne rutiner for å sikre at vi ivaretar alle barns behov for danning gjennom; trygghet, omsorg, lek og læring.

 

 

 

3              EIERFORHOLD

 

Nystrand barnehage as er en privateid barnehage for barn fra 0 år og frem til skolestart.

 

3.1           Barnehagens eierform:

Aksjeselskap

 

 

 

4              STYRINGSORGANER

 

4.1           Foreldreråd

Foreldrerådet opprettes etter Lov om barnehager. 

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

 

4.2           Foreldrerådets oppgaver:

 • Fremme foreldrenes felles interesser
 • Bidra til et godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen
 • Være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen
 • Alle i foreldrerådet har 7,5 dugnadstimer pr barnehageår for barn nr.1, deretter øker         dugnadstimer med 3 timer pr barn

 

4.3         Samarbeidsutvalget:

              Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager, med forskrifter).

 • Samarbeidsutvalget er foreldrerådets representanter de blir forelagt viktige saker og har uttalerett. Ved avstemning har de 1 stemme hver, om nødvendig har samarbeidsutvalgets leder dobbeltstemme
 • Foreldrerådets representanter er ansvarlig for å planlegge og arrangere juletrefest, samt planlegge og gjennomføre av barnas dag i samarbeid med personalet
 • Samarbeidsutvalget består i Nystrand barnehage av 4 faste medlemmer, 2 fra foreldrene og 2 fra personalet. I Barnehageloven står det at hver gruppe skal de være likt representert
 • Det velges 2 representanter på hver avdeling, det vil si 8 representanter. Utav disse velges en leder og nestleder, de andre er vara
 • Alle får innkalling til samarbeidsmøtene. Det er kun de 4 faste medlemmene som har stemmerett, de andre har uttalerett
 • Det er mellom 5 og 7 møter pr barnehageår. Dette er foreldredugnaden til samarbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer får 1 ½ time for hvert møte
 • Det bør hvert år sitte noen foreldre fra forrige periode. Maks tid for foresatte å sitte i samarbeidsutvalget er 3 perioder
 • Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv

 

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen

- Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier

- Styrer som ikke er medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget

 

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og når styrer eller samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. Styrer har ansvar for å innkalle til møter.

 

Barnehagens representant skriver referat fra møtene som sendes til alle i samarbeidsutvalget, legges ut på MyKid og sendes til kommunen.

 

4.4           Samarbeidsutvalget skal:

 • Bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute - og inne arealer m.m.
 • Fastsette årsplan for barnehagen
 • Gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister)
 • Påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett

 

4.5         Eierstyrets oppgaver:

 • Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår
 • Opptak av barn (evn. etter innstilling fra styrer)
 • Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personal saker
 • Utvikling og oppfølging av barnehagens internkontrollsystem
 • Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av årsmøtet

 

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret innen 31.januar for endelig godkjenning på generalforsamling i løpet av februar. Forslag til budsjett forelegges for godkjenning innen utgangen av februar.

 

4.6         Generalforsamling

Barnehagens oppgaver ivaretas av eierstyret som har 2 faste medlemmer. Vi har generalforsamling som øverste organ. Generalforsamling holdes innen utgangen av februar hvert år. Leder har vetorett. Det føres møteprotokoll. Eierstyre har alltid barnehagens beste i fokus.

 

4.7           Generalforsamling behandler og fastsetter blant annet:

 • Budsjett
 • Foreldrebetaling
 • Vedtekter
 • Driftsendringer
 • Arbeidsinstruks
 • Valg av representant til generalforsamling

 

Innkalling til generalforsamling foretas av eierstyrets leder med minst 14 dagers varsel.

 

 

 

5              OPPTAK AV BARN

 

5.1         Opptak foretas av eierstyret etter følgende kriterier:

(evt. etter innstilling fra barnehagens styrer)

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak gjennom barnevernet, har fortrinnsrett til barnehageplass dersom barnet etter en helhetsvurdering kan ha nytte av oppholdet. Jf. Barnehageloven
 2. Ansattes barn
 3. Søsken i barnehagen
 4. Barn som bor i nærmiljøet

 

 1. a)           Ved opptak prioriteres barn bosatt i nærområdet Eidanger - Langangen, Porsgrunn kommune og foreldre som arbeider i Porsgrunn
 2. b)          Klage over opptaket behandles av Barnehagens eierstyre
 3. c)           Søknadsfrist for det ordinære opptak er samordnet med kommunens opptak 1. mars

 

NB: Nystrand barnehage tar opp barn gjennom hele året ved ledig kapasitet

 

5.2         Opptak foretas av eierstyret etter følgende kriterier:

(evt. etter innstilling fra barnehagens styrer) 

 

5.3         Felles søknadskjema for barnehager finnes under:

https://www.porsgrunn.kommune.no/

 

5.4         Tildeling av barnehageplass

Ved tildeling av plass må barnas foreldre/foresatte akseptere barnehagens vedtekter og

akseptere barnehagens e-faktura som betalingsløsning. Fra hovedopptak 2017 tilbyr vi kun 100% plasser. Barnehagen tilbyr plass hovedsakelig fra 1.august og ellers når det måtte være ledig. Barn som begynner i barnehagen, må legge frem tilfredsstillende helseattest jf. Lov om barnehager.

 

5.5         Tilvenningstid

Avtales med barnehagen før oppstart. Det er vanlig at foresatte setter av 3 dager til å følge barnet de første dagene i barnehagen. Barnets hensyn blir ivaretatt, noen ganger må det flere dager til andre ganger færre og vi tilrettelegger antall dager utfra dette.

 

5.6         Oppsigelse av barnehageplass

Barnehageplassen beholdes frem til skriftlig oppsigelse fra foreldre/foresatte foreligger. Det er 3. måneder gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse.

 

 

 

6            FORELDREBETALING OG OPPSIGELSE

 

6.1           Foreldrebetaling:

 • Foreldrebetalingen fastsettes av generalforsamlingen i Nystrand barnehage etter gjeldene lover og regler
 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 3. i hver måned
 • Er det vanskelig med betaling, ta kontakt med Daglig leder så ser vi etter en alternativ løsning
 • Det vil bli gitt gebyr pr regning for de som ikke betales som e-faktura
 • Regninger som ikke blir betalt i tide, vil bli påført gebyr
 • Betalingen påløper for ubenyttet plass
 • Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri
 • Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling hvert år. Fristen for å søke er 1. juni

Informasjon om redusert foreldrebetaling finner du på nettsiden til Porsgrunn kommune:

https://www.porsgrunn.kommune.no/

 • Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Porsgrunn kommune

 

6.2           Oppsigelse:

 • Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 dagers frist
 • Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til eierstyre eller styrer
 • Det er 3 måneder gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse
 • Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden
 • Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre
 • Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges

 

6.3           Kostpenger og tilrettelegging

 • Det betales kostpenger på samme giro som barnehageplassen
 • Barnehagen tenker på barnas helse gjennom å servere alle måltider hver dag. Det blir servert flere varmmåltider i uka og frukt/grønnsaker/drikke til alle måltider
 • Barnehagen legger til rette for barn i forhold til religion og barn som har allergier, det må legges frem legeattest av nyere dato
 • Foreldre er hjertelig velkomne til å spise frokost for selvkost,

kroner 10,- som betales i egen krukke

 • Foreldre er alltid velkomne til å ta en kopp kaffe (fri) med barna til frokost

 

6.4         Kommer du for sent og henter barnet

Barnehagen har fast åpningstid og ved for sent henting av barnet vil du bli påført ekstra kostnad på kroner 400,- pr påbegynte halvtime. Den vil bli gitt egen regning ved for sent henting av barnet.

 

   Blir barnet ikke hentet vil barnevernsvakta bli tilkalt.

 

 

 

7            ÅPNINGSTIDER, FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER

 

7.1         Barnehagens ordinære åpningstid

Barnehagens åpningstid er normalt fra klokka 06.30 til klokka 17.00.

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

Vi holder stengt 2 uker på sommeren, uke 28 og 29.

Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften.

Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen klokka 12.00.

 

7.2         Korona åpningstider

Rødt nivå: åpningstid fra 7.45 til 15.45, åpner kun ekstra for de med samfunnskritisk jobb

Gult nivå: åpningstid fra 7.00 til 16.30, åpner ekstra for de som trenger det ifm. jobb

Grønt nivå: åpningstid fra 6.30 til 17.00 vi åpner opp for vanlig drift

 

7.3         Barnehageåret

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli.

 

7.4         Ferie

Barnas ferieår regnes fra august til og med juli. Innenfor denne perioden skal alle barn ha minst 4 ukers ferie og 3 hele uker om sommeren og da innenfor skolens ferie. I uke 28 og 29 er barnehagen stengt, både barn og ansatte må da ta ut 2 uker ferie. Pedagogiske lederne kan få jobbe inntil 5 dager for å planlegge nytt barnehageår. Barnehagen skal ha beskjed om barnas ferie innen 30.april. Barn som ikke har satt opp ferie innen fristen setter barnehagen opp i uke 28, 29 og 30. Førskolebarna må ta ut sin ferie innen 31.juli. Barnehagen prøver å legge til rette slik at en voksen fra det enkelte barns avdeling er til stede under ferieavviklingen, det settes også inn sommervikarer. Barnehagen holder stengt 2 uker, fra sommeren 2019.

 

7.5         Lillejulaften, romjulen og påsken

Foreldre/foresatte MÅ skrive opp i MyKid eller gi beskjed til Pedagogisk leder/Daglig leder om barnet/barna kommer i barnehagen disse dagene. Hører vi ikke noe innen fristen vil det bli skrevet opp som feriedager

- For julen vil fristen være innen 8.desember klokka 15.00

- For påsken vil fristen være fredag 2 uker før Palmehelgen klokke 15.00

- Er det færre enn 5 barn påmeldt, dvs. at er det 4 barn eller færre påmeldt til jul eller påske stenger vi barnehagen

 

7.6         Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt. Det vil bli gitt beskjed i god tid og senest 14 dager før.

 

 

 

8              LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

 

8.1           Leke – og oppholdsareal

Arealnormen i Nystrand barnehage følger anbefalingen om 4 kvadratmeter for barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år.

 

 • Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal inne er 422 m².
 • Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal ute er 2700 m².

 

For Nystrand barnehage med 40 små barn (212) og 52 store barn (208) vil vi trenge 420 m² inne, og 2520 m² ute.

 

 

 

9            INTERNKONTROLL

             

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i hht. Lov om barnehager.

 

 

 

10          DUGNAD OG ARRANGEMENTER

 

Det er en forutsetning at foresatte med barn i barnehagen deltar på dugnader, barnehagen er helt avhengig av dugnadshjelp fra foresatte.

 • Alle i foreldrerådet har 7,5 dugnadstimer pr barnehageår for barn nr.1, deretter øker dugnadstimer med 3 timer pr barn
 • Barnehagen har noen faste dugnader pr år, i tillegg innkaller vi ved behov
 • Det er en av de ansatte som er ansvarlig for dugnadene og det skrives ned timer når du er på dugnad
 • Ved å ikke møte til avtalt dugnad, vil vi sende en regning på kroner 400,- pr time
 • Foresatte kan bidra med andre dugnadsoppgaver ved behov; fotografering, pepperkakebaking, data, forelesning eller annet

 

              Arrangementer som sommerfest, Luciafeiring, juletrefest, påskefrokost og Barnas dag er   frivillig, barnehagen ønsker alle som har mulighet (til være med) å delta velkommen.

 

 

 

11            POLITIATTEST

 

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest, fra 1.dag. Dette gjelder

også personer som oppholder seg mye i barnehagen. Jf. Lov om barnehagen.

 

 

 

12            TAUSHETSPLIKT

 

Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven jf. Lov om barnehager.

 

 

 

13          FORSIKRING

 

13.1        Barn

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring på alle barna i barnehagen:

 • Ulykkesforsikringen gjelder på korteste reisevei til og fra barnehagen og innenfor barnehagens åpningstid

 

I tillegg har vi tegnet en individuell forsikring på hvert enkelt barn:

 • Hvert barn er godt forsikret mot medisinsk invaliditet og ulykke invaliditet

 

Ved ulykke/skade

 • Det skal skrives skademeldingsskjema som fylles ut av den i personalet som var til stede ved hendelsen, eventuelt sammen med pedagogisk leder/styrer. Foreldrene får kopi
 • Det samme gjelder tannskader
 • Det skal fylles ut skademeldingsskjema der man drar til lege/tannlege

 

 

 

14          VEDTEKTSENDRINGER

 

Gjennomgang av vedtektene bør skje 1 gang i året. Eventuelle endring av vedtekter foretas av styre og det skal være enighet. Samarbeidsutvalg har uttalelsesrett før de iverksettes. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

 

Ved endring av vedtektene skal det settes en frist før iverksettelse.

 

Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen. De skal påse at disse er i samsvar med lov om barnehager.

 

 

 

15            OPPHØR OG AVVIKLING

 

Ved opphør av barnehage skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det blir midler til overs skal disse tilfalle organisasjoner og/eller enkeltpersoner som driver eller ønsker å starte med aktiviteter for barn i nærmiljøet i henhold til eierstyrets beslutning.

 

 

 

Vennlig hilsen

Elin Aasheim

Daglig leder

35 29 10 20 / 468 24 438

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.