ÅRSPLAN 2021 - 2022

Innholdsfortegnelse

Velkommen til Nystrand barnehage. 

Barnehagens verdigrunnlag. 

Barnehageloven. 

Rammeplanen. 

Våre satsningsområder 

Språkutvikling. 

Kosthold. 

Sosial Kompetanse. 

Psykososialt miljø og forebyggende arbeid. 

Hvordan håndterer vi mobbeadferd i vår barnehage?. 

Barns medvirkning. 

Våre avdelinger 

Velkommen til Løvetann. 

Velkommen til Hvitveis. 

Velkommen til Blåveis. 

Velkommen til Blåklokka. 

Førskolegruppa. 

Overnatting i barnehagen. 

Omsorg -lek - læring – danning. 

Vennskap og fellesskap. 

Bærekraftig utvikling. 

Kjøkkenhagen vår 

Barnehagen som kulturarena. 

Trafikksikker barnehage. 

Trafikksikker oppvekst 

Trafikk i barnehagen. 

Fagområdene. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet 

Etikk, religion og filosofi 

Antall, rom og form.. 

Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Natur, miljø og teknologi 

Nærmiljø og samfunn. 

Progresjonsplan. 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering/evaluering. 

Samarbeid. 

Oversikt over andre styringsdokumenter 

Overganger 

Når barnet begynner i barnehagen. 

Overgangsrutiner ved avdelingsbytte. 

Overgangsrutiner fra barnehage til SFO/skole. 

Regional kompetanseordning. 

Praktisk informasjon: 

Klær og utstyr: 

Ferier.

Dugnad. 

Årshjul 

Planleggingsdager barnehagen er stengt 

Foreldremøter blir annonsert på MyKid. 

Oversikt over personalet 

Permisjon. 

 

 

Velkommen til Nystrand barnehage.

Vår visjon:

 • Omsorg og glede i en aktiv hverdag

 

Vår årsplan har som mål å være et arbeidsverktøy for ansatte, gi informasjon om hvordan vi jobber, og hvilke verdier og holdninger som er viktig for oss. Vi har som mål å lage et pedagogisk miljø som ivaretar barns beste, og gir barnet gode mestringsopplevelser. I et godt anerkjennende pedagogisk miljø vil barn ha mulighet til å utvikle seg som individer med et godt selvbilde og selvtillit.

Nystrand barnehage ønsker å gi barnet en trygg barndom gjennom å anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi gjennom et trygt læringsmiljø hvor lek, danning og omsorg står sentralt (KD 2017).

Mangfold, likestilling og menneskeverd er begreper vi setter høyt i barnehagen. Vi har et mangfold av voksne og barn, og ser dette som en stor ressurs for miljøet og kvaliteten i barnehagen.

Husk vi er her for deg og ditt barn. Du må gi oss beskjed når det er noe du lurer på, noe du er fornøyd eller misfornøyd med, fortell oss, det vi ikke vet kan vi ikke gjøre noe med. Men det vi vet om, det gjør vi noe med.

 

 

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

I barnehageloven § 1 står det at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, naturen og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

For at alle barna skal bli sett, hørt og ivaretatt på en god måte har vi i fellesskap utarbeidet 5 verdier. Verdiene raushet, mot, omsorg, humor og matglede er med på å styre valgene vi gjør hver dag. På den måten ivaretar vi og videreutvikler det gode miljøet for barn og ansatte.

 

 

Barnehageloven

Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, den fastsetter overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Kommunen skal som offentlig myndighet påse at den enkelte barnehage drives etter lovens bestemmelser.

Les Barnehageloven på: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 3.

 

 

Rammeplanen

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjonen).

Rammeplanen bygger på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass.

Rammeplanen er et styringsverktøy for daglig ledere, pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere i Nystrand barnehage. Den gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Rammeplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet

Les Rammeplanen på: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487

 

 

Våre satsningsområder

Språkutvikling

Samtaler hvor man undrer seg sammen, setter ord på det en ser og opplever og har fokus på å gjenkalle det man har hørt eller sett, er viktig støtte for god språkutvikling. Språklige ferdigheter er nødvendig for å kunne delta i lek, og forstå samspillet. Læring skjer både gjennom tilrettelagte aktiviteter og i alle uformelle situasjoner i barnehagen hvor språket brukes ubevisst, som for eksempel på turer, i garderoben, i frilek ute og inne, ved matbordet, og i stellesituasjoner.

Vi skal:

 • Arbeide systematisk med innlæringen av nye ord og begrep
 • Bidra til bedre begrepsforståelse
 • Stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske og metaspråklige bevissthet
 • Gi barna førstehåndserfaringer som øker læringspotensialet
 • Gi barna en felles plattform der de stiller med like forutsetninger, og gjør dem bedre rustet til å ta fatt på veien mot skriftspråkets verden ved skolestart.

 

Kosthold

Nystrand barnehage har fokus på et sunt, næringsrikt og balansert kosthold. Vi har egen kokk med god kunnskap om ulike allergier så hvert enkelt barns behov tilpasses. Vi følger helsedirektoratet sine retningslinjer for kosthold i barnehager. Barnehagen er med i 5 om dagen klubben og fiskesprell. Vi får fersk frukt og grønnsaker levert på døra hver uke. 

Vi skal:

 • Servere 3 måltider hver dag
 • Servere frukt og/eller grønnsaker til alle måltidene
 • Vi serverer en fiskemiddag hver uke
 • Lage middag ut ifra sesongens råvarer
 • Alltid lage maten fra bunn med ferske råvarer

 

Sosial Kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. Barn er sosiale helt fra fødselen, og de kommuniserer med voksne og hverandre både gjennom kroppslige og språklige handlinger.

Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll.

Vi skal:

 • Møte barna med empati
 • Gi barna mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse
 • Hjelpe barna til å sette ord på egne tanker, meninger og følelser
 • Hjelpe barna til å utvikle sosial kompetanse først og fremst i det daglige, uformelle samspillet med andre i hverdagen

 

 

Psykososialt miljø og forebyggende arbeid

Ansatte i barnehagen har en plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt). For å forebygge at mobbing forekommer, skal vi jobbe for å skape et trygt og godt miljø i barnehagen. For å oppnå dette vil vi legge til rette for en god start og avtale tilvenningsperiode ved oppstart og sikre et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Ha en aktiv holdning mot mobbing i hverdagen og ha mobbing som tema med personalet, foreldre og barn.

Vi skal:

 • Jobbe systematisk med sosial kompetanse og ha vennskap, positivt samspill og mobbing som tema i samlingsstund
 • Jobbe med konfliktløsning sammen med barn
 • Jobbe med vennskap og det å være en god venn
 • Ha fokus på den autoritative voksenrollen
 • Ha samtaler med barna om hvordan de har det i barnehagen

 

Hvordan håndterer vi mobbeadferd i vår barnehage?

Fra 1. januar 2021 gjelder de nye reglene om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.
Det er også innført en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn.

De voksne i barnehagen observerer barna på trygg avstand for å få med ulike situasjoner. Barnehagen skal ta vare på barns psykiske og fysiske helse. Barnehagen skal ha et trygt og anerkjennende miljø hvor barn opplever samspill, felleskap og vennskap.

I barnehagen vår arbeider vi systematisk med sosial kompetanse som en proaktiv strategi gjennom hele barnehageåret. Barna må lære hva som er mobbing og hva det gjør med oss, hvis vi opplever mobbing.

Hver høst ved oppstart har vi ekstra fokus på vennskap:     hva er en god venn, hvordan er du som en venn og hvordan vil du at andre skal være mot deg. Kardemommeloven er et godt utgangspunkt.

Vi har utarbeidet en egen håndbok mot mobbing og krenkelser slik at alle vet hva de skal gjøre dersom mobbeadferd oppdages. Alle har plikt til å si ifra dersom mobbing eller krenkelser oppdages/observeres. Dette gjelder når barn mobber eller krenker andre barn, voksne mobber eller krenker barn og når voksne mobber eller krenker andre voksne. Oppdages mobbing eller krenkelser skal styrer og pedagogisk leder informeres, og tiltaksplan skal skrives, gjennomføres og evalueres.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_8

 

 

Barns medvirkning

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens felles innhold ut ifra barnets alder og forutsetning. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres. 

 • Vi skal ta barna på alvor gjennom å lytte og tolke det de formidler til oss
 • Vi skal engasjere og inkludere barna i alle aktiviteter i barnehagen

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil. Det handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Vi skal ikke være “påfyller” av kunnskap, men tilretteleggere for læring og fellesskap.

Det er derfor viktig at vi voksne er til stede der barna er, lytter til dem, observerer, og tar med oss det vi erfarer i det videre arbeidet. Vi skal gi tid og rom for barns innspill hver dag, gjennom hele året.

Barna skal få være delaktige i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens innhold. På den måten vil barna oppleve medansvar og medinnflytelse i sin egen hverdag. Dette krever igjen at vi voksne har et romslig planleggingsmønster i bevegelige rammer.

 

 

Våre avdelinger

Velkommen til Løvetann

Løvetann er vår småbarnsavdeling. Her har vi i år 15 barn i alderen 0 - 2 år. I barnehagen vår har vi et særskilt fokus på de minste barna i barnehagen.

Barns kognitive og motoriske utvikling er stor de første leveårene. Vi legger til rette for at de yngste skal få utforske seg selv og miljøet i sitt eget tempo.

Vi har et oversiktlig og trygt uteområde helt for oss selv. Det er godt tilrettelagt for bevegelseslek som gir et godt grunnlag for tidlig motorisk utvikling. Samtidig som det gir utfordringer i trygge rammer.

Inne er det lagt til rette et rom med høye bord og tilpassa stoler til hvert enkelt barn. Dette rommet brukes til måltidene og til å ha boreaktiviteter som maling ol i små grupper.

På hovedavdelingen har vi ingen bord og alle lekaktiviteter foregår på gulvet hvor de voksne er til stede sammen med barna for å skape trygghet og tilgjengelighet.

Livet på småbarnsavdelingen er mye preget av rutiner, fysisk aktivitet, omsorg, lek, læring og humor. Det er fokus på læring gjennom lek og samspill med andre, gjennom rutinesituasjoner, spontane situasjoner og i planlagte voksenstyrte aktiviteter. Samspillet mellom barn og voksne skal være preget av trygghet, respekt, glede, lek og mestring.

 

Velkommen til Hvitveis

Hvitveis er en avdeling med 21 barn i alderen 1,5 - 3 år. Vårt hovedfokus er at barna skal få en trygg og opplevelsesrik hverdag.

Vi vil legge til rette for at barna lykkes i samspill med andre. Dette gjør vi sammen med barna gjennom lek, på turer, temaer og aktiviteter. Vi bruker nærmiljøet rundt barnehagen mye og vi er på tur flere dager i uka. Barns mestringsfølelse er viktig for oss på Hvitveis. Det er viktig at hvert enkelt barn kan kjenne på noe de er flinke til og noe de kan strekke seg etter. Dette kan igjen føre til at de tør å ta noen nye utfordringer. Voksenrollen er viktig for hvordan vi legger til rette for hvert enkelt barn. Vi vil fremme det barna er gode til og bruker dette i vårt arbeid. Ved å gjøre dette er vi med på å bygge opp barnas selvtillit og mestringsfølelse. I samlingsstund synger vi, prater, lytter, leser, dramatiserer og leker. Enkle sanger, rim, regler, flanellograf, konkreter og korte eventyr og historier passer godt for denne aldersgruppen.

 

Velkommen til Blåveis

Blåveis er en avdeling med barn fra 3-5 år. På avdelingen er det i år 14 barn. På Blåveis har vi faste rutiner som gjør dagene forutsigbare og trygge for barna.

Omsorg og trygghet er viktig for barna og det ligger til grunn for alt vi gjør på avdelingen. Hver måned har vi et tema som vi jobber med. I samlingsstund har vi om månedens tema i sanger, fortellinger, samtaler og aktiviteter. Temaene knyttes opp mot Rammeplans fagområder.  Vi er glade i å være ute og vi deler oss i faste tur grupper og har fast tur dag hver uke. Vi bruker nærområdet og går enten opp i skogen, Olavsberget, rusletur til Mule og vi har flere lekeplasser i nærmiljøet som vi bruker.

 

Velkommen til Blåklokka

Blåklokka er en avdeling med barn fra 3-5 år. På avdelingen er det i år 17 barn.

Hver måned har vi et tema som vi jobber med. Da har vi planlagte formingsaktiviteter, samlinger og leker i tilknytning til dette temaet og fagområdene i Rammeplanen.

Vi er glade i å reise på tur og være ute i naturen og har fast tur dag på tirsdager. Skogen byr på mange muligheter og vi ønsker at barna skal få gode opplevelser og et godt forhold til naturen. I skogen bruker barna alle sansene sine, språket, kroppen, hørselen, lukt og synet. De får brukt tankevirksomheten og sine kreative evner.

En vanlig dag starter med frokost på fellesrommet. Etter frokost går barna opp på avdelingen. Fra halv 9 til 10 har vi aktiviteter i forhold til månedens tema, formingsaktiviteter eller fri lek. Klokken 10 har vi samling frem til første måltid halv 11. Etter første måltid kan barna leke fritt ute. Neste måltid er 13.30 og fra 14.00 har vi fri lek eller aktiviteter inne eller ute.

 

 

Førskolegruppa

I år er det 19 førskolebarn i førskolegruppa. Vi er en egen avdeling som starter opp i august. Første dag i førskolegruppa får barna utdelt hver sin perm som de skriver navnet sitt på.

Vi legger vekt på selvstendighetstrening og er opptatt av at barna skal prøve selv, lære seg å smøre maten og kle av-/på seg selv i tillegg til å holde orden på egne klær i garderoben. Vi ønsker å støtte barna til å bli mest mulig selvstendige og klare til å begynne på skolen.

Vi er en «Livsglede for eldre» barnehage så vi er av og til på Mule sykehjem og besøker de eldre der. Vi blir invitert til julegrantenningen og da synger vi julesanger for de, vanligvis pleier vi å dele ut pepperkaker til de eldre. Vi pleier å være med på flere arrangementer i regi av sykehjemmet. Vi håper i år at vi igjen kan bli med på dette. Barn og voksne har da på seg gule t-skjorter og har med en gul trillekoffert som vi fyller opp med kjeks, spill og andre ting. Vi opplever at barna og de eldre har en god kjemi og har det hyggelig sammen.

På sommerfesten som vi pleier å ha i juni, har vi en høytidelig avslutning for førskolebarna. Da inviterer barnehagen alle foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler til grilling med tilbehør. På slutten av festen får førskolebarna utdelt permen sin sammen med pennalhus og en rose til stor jubel.  

 

Overnatting i barnehagen

Vi pleier å ha avslutning for førskolebarna, med overnattingen i barnehagen en fredag til lørdag i mai måned. Vi er usikre på om vi får gjennomført dette i år, de 2 siste årene har vi avlyst på grunn av korona. Vi er optimistiske og håper samfunnet åpnes opp igjen. Hvis ikke så ordner Linda og co en fin kveld alene i barnehagen for dem. Hvor foreldrene kan komme på slutten av festen om været er oppholds og se på mens de får permen sin.

Dette er for mange barn et av høydepunktene i løpet av barnehagekarrieren. Men også noe av det skumleste for andre, noen har aldri sovet borte før. Foreldrene blir invitert til frokost i barnehagen lørdag morgen, og vi har vår egen lille hyggelige avslutning. 

 

 

Omsorg - lek - læring – danning

Omsorg skal prege alle situasjoner og komme til utrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkleding. Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning.

Vi skal være lydhøre, vise nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.

 • Vi skal være gode rollemodeller, møte barn med empati, medmenneskelighet, glede, humor og omtanke
 • Vi skal se hvert enkelt barn

 

Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom (Kunnskapsdepartementet). Å få delta i lek og få gode venner, er grunnleggende for barnas trivsel. Leken er barnas viktigste arena for opplevelser, samhandling, bearbeiding av erfaringer og utprøving. Lek er ikke bare lek, den gir glede og er lystbetont.

Vi skal gjennom lek legge til rette så barnet:

 • Utvikler seg på alle områder gjennom lek; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt
 • Utvikler og styrker sin identitet og selvfølelse

Vi skal:

 • Organisere rom som innbyr til lek, ha godt og attraktivt lekemateriell
 • Gi tid til lek, aktivt bidra til at alle barn kommer inn i lek og la barna få leke ferdig
 • Fremme et inkluderende lekemiljø der alle barn kan delta

 

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder i barnehagen. Vi skal støtte barns iboende nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Vi skal danne grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Barns undring og nysgjerrighet skal møtes på en anmerkende og utforskende måte.

Vi skal:

 • Vise engasjement - dele av vår kunnskap - tilby varierte aktiviteter og opplevelser
 • Være undrende og søke svar/løsninger sammen med barna.
 • Være anerkjennende og tilstedeværende
 • Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser

 

Danningsprosesser kan forstås som kontinuerlige prosesser som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap. Barn skaper seg selv og blir skapt i møte med andre mennesker, kultur og historie, natur og samfunn. Danningsprosesser er på samme tid kroppslig og mentale. Danning skjer ved at vi får erfaring og kunnskaper om omverden, andre mennesker og oss selv.

Vi skal:

 • Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
 • Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
 • Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
 • Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler

 

 

Vennskap og fellesskap

Vennskap og felleskap er et av de viktigste elementene for barns utvikling og trivsel. God sosial kompetanse er en forutsetning for at barn skal lære å samhandle, utvikle vennskap og utvikle de ferdigheter de trenger for å få en god barndom og et godt grunnlag for livslang læring.

Vi skal:

 • Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
 • Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 • Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre

 

 

Bærekraftig utvikling

Kjøkkenhagen vår

For noen år siden begynte vi å opparbeide en kjøkkenhage på baksiden av barnehagen. Vi har noen kasser med flerårige urter, jordbærplanter og rabarbra. I andre kasser dyrker vi grønnsaker og spiselige blomster. Vi har også plantet en ripsbusk, en solbærbusk og blåbærbusker.

Formålet med å ha en kjøkkenhage er:

 • Skape undring hos barna ved at de kan se at små frø spirer og blir til store planter
 • Lære om pollinering og hvor viktig det er å bevare pollinerende insekter
 • Skape glede og mestringsfølelse ved å dyrke noe som kan høstes og spises
 • Skape respekt for maten og vise at det ligger arbeid og omtanke bak maten vi spiser

 

 

Barnehagen som kulturarena

Gjennom at barn får allsidige opplevelser med kunst, kultur og estetikk, vil de få et mangfold av muligheter for sansing, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Porsgrunn kommune satser på kunst og kulturopplevelser for barn i barnehagen. Gjennom «Den kulturelle bæremeisen» som gir barn et møte med kunst, formidlet av profesjonelle kunstnere Vi får hvert år besøk i barnehagen av flere ulike oppsetninger, alt fra konserter til teateropplevelser. Vi har hatt besøk av både inne teater og ute teater.

Vi ser at dette er populært og lærerikt, så barnehagen leier i tillegg ekstra teater hvert år.

Vi skal styrke barnehagen som kulturarena gjennom å:

 • Ta del i den allsidige kulturformidlingen som foregår i vår kommune og vårt nærmiljø
 • La barna daglig ha tilgang til bøker, bilder, utkledningstøy, ulike materialer og verktøy
 • Inspirere barna til å ta i bruk estetiske uttrykk som kunst og håndverk, musikk, dans og dramatisering
 • Ivareta og styrke barnekulturen, som barneleker, rim, regler, vitser og sanger

 

 

Trafikksikker barnehage

Nystrand barnehage er en trafikksikker barnehage. Dette innebærer noen kriterier som at det er utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på tur, til fots eller med transport og at de ansatte kjenner til disse rutinene. Det er viktig at barnehagen stiller krav til busselskapene og taxier om belter. Trafikksikkerhet skal være en del av barnehagehverdagen. Ved å ha trafikk som tema i årsplaner og som en del av HMS- rutinene, legges det føringer for at barnehagen arbeider med trafikkforståelse, trafikksikkerhet i hverdagen og at barnehagens trafikkopplæring innlemmes som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan. Gjennom arbeid med trafikk i barnehagen kan også andre fagområder trekkes inn.

 

Trafikksikker oppvekst

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Holdninger og vaner etableres tidlig og det vil være lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet.

Det er viktig å legge vekt på trafikk og trafikksikkerhet i barnas hverdag, slik at de kan utvikle gode holdninger i de tidlige barneårene.

Vi som er voksne har ansvaret for at barna utvikler evne til å forstå hva som kan være risiko i trafikken, hva som kan være med å trygge dem når de ferdes i trafikken, og at de utvikler å ta andres perspektiv (eks bilførerens).

Voksne må derfor være bevisst hvilket ansvar de har for å være gode rollemodeller for barna.

Trafikk i barnehagen
Trafikk i barnehagen er et tema som passer inn i det tverrfaglige arbeidet i barnehagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva voksne gjør. Barna lærer trafikkregler for fotgjengere, om bruk av sansene i trafikken og viktigheten av bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Trafikk er innlemmet som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker like landskap, blir kjent med ulike institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt».

Barnehagens har utarbeidet egen plan for trafikksikkerhet som ligger på MyKid.

 

 

Fagområdene

Fagområdene utgjør et viktig og bredt lærings- og danningsinnhold i barnehagen og vil alltid opptre i sammenheng med hverandre og sammen med omsorg, lek, læring og danning. Fagområdene utgjør en rik mulighet til å styrke barns identitet og tilhørighet ved å forankre arbeidet i barns liv her og nå. Gjennom fagområdene jobber vi med å styrke barns utvikling.

 

·       Kommunikasjon, språk og tekst

·       Kunst, kultur og kreativitet

·       Etikk, religion og filosofi

·       Antall, rom og form

·       Kropp, bevegelse, mat og helse

·       Natur, miljø og teknologi

·       Nærmiljø og samfunn

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagens arbeid med kommunikasjon, språk og tekst er viktig for barns sosiale liv, kulturelle tilhørighet og for barns språkutvikling. Det skal legges til rette for utvikling av språkforståelsen og språkkompetansen og forskjellig kommunikasjonsformer. Gjennom gode samtaler, sang, rim, regler, eventyr, samlingsstund, språkgrupper, øve aktiv lytting, aktiv bruk av tekst og skriftspråk skal vi:

 • Skape et variert og godt språkmiljø
 • La barn få utrykke følelser, tanker og meninger på ulike måter
 • Utvikle begrepsforståelsen og utvikle ordforrådet
 • La barn få møte ulike språk og kommunikasjonsformer

Mål: barn skal få lære forskjellige måter å utrykke seg på, gjennom kommunikasjon, språk og tekst.

Trafikk: Barn har behov for å snakke om alt de ser, hører og opplever i trafikken. Det er et godt utgangspunkt for å knytte trafikk til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.

 

Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi alle barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å skape og gjøre seg estetiske erfaringer og erkjennelse. Å være sammen om kulturelle opplevelser og skape et felles kunstfaglig uttrykk eller å finne felles rytme, bidrar til samhørighet og tilhørighet.

Gjennom kunst, kultur og kreativitet skal barna:

 • Få oppleve å uttrykke seg gjennom forskjellige estetiske arbeidsmetoder
 • Bruke sin kreativitet, fysisk og kognitivt
 • Oppleve forskjellige kunstformer, og kulturelle arenaer

Vi skal:

 • Rette barns oppmerksomhet mot dagliglivets kunst former
 • Ta barna med på fantasireiser
 • Inspirasjon kan hentes fra form, mønstre, bilder, kunsthåndverk, vann, musikk, dans, teater, drama, poesi, litteratur, film, arkitektur og design

Mål: Barn skal få estetiske erfaringer med kunst, kultur, og få utviklet sin kreativitet

 

Trafikk: Den beste læringen skjer ute i trafikken. Det er viktig å bruke flere metoder for at barna skal få bearbeide, forstå og se sammenhenger. Formingsaktiviteter, sang og drama er velegnet i arbeidet med å bearbeide opplevelser, blant annet fra trafikken.

 

Etikk, religion og filosofi

Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Kultur, religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer.

Gjennom etikk, religion og filosofi skal barna:

 • Utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell eller religiøs tilhørighet

Vi skal:

 • Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse og filosofiske spørsmål sammen med barna

Mål: Barn skal bli kjent med samfunnets grunnleggende normer og verdier og utvikle interesser for og respekt for hverandre.

Trafikk: Etikk er til stede i alt vi foretar oss, også når vi befinner oss i trafikken. Trafikken må forstås som et samspill mellom mange forskjellige deltakere. En god trafikant tar selvstendige valg og gjør egne vurderinger i samspill med andre. En ansvarsfull trafikant må kunne dele plassen med andre, hjelpe andre, vise hensyn, ta andres perspektiv, vente på tur, følge regler, beherske følelser og inngå kompromisser.                          

 

Antall, rom og form

Matematikk er relevant og nyttig i mange av livets sammenhenger. Glede over og evne til å tenke matematisk etableres og utvikles allerede fra fødselen av. Barna erfarer og undrer seg over mønstre, strukturer, likheter, forskjeller og sammenhenger.

Barna skal gjennom samtaler, lek, eksperimentering, konstruksjon, fabulering og opplevelser få utforske matematikk og dens muligheter.

Vi skal:

 • Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
 • Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen

Mål: Barn skal få oppdage og utvikle gleden av matematikk.

Trafikk: Turer i trafikken kan by på mange muligheter for å utvikle barns matematiske forståelse og kompetanse gjennom skilt, symboler, form og farge. Ved å ferdes i trafikken erfarer barna sammenhenger mellom informasjon og handling.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i tidlige barneår. Barnehagens arbeid med kropp, bevegelse og helse er grunnleggende for den fysiske og psykiske helse til barna og det sosiale velværet.

Gjennom utfordrende og spenningsfylte aktiviteter skal barna:

 • Få mulighet til å utvikle sine motoriske ferdigheter
 • Oppleve bevegelsesglede og erfare fysisk mestring
 • Friluftsliv, dans og tumlelek skal gi barn verdifulle kroppslige, sansemessige og sosiale erfaringer
 • Barn skal få et godt og variert kosthold

Vi skal:

 • Gi barna et variert og utfordrende fysisk læringsmiljø
 • Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser

Mål: Gjennom kropp, bevegelse, mat og helse utvikle et godt selvbilde og selvtillit.

Trafikk: For at barn skal bli trygge trafikanter er det nødvendig at de utvikler god kroppsbeherskelse og lærer å bruke sansene sine i trafikken. Hvis gode vaner og holdninger i trafikken legges tidlig, vil det påvirke dem resten av livet.

 

Natur, miljø og teknologi

Naturen, miljøet og teknologien som omgir oss, gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Naturen, og menneskers bruk av den, er en kilde til fasinasjon og fundering og kan inspirere barn til utforsking og utprøving.

Det skal bidra til at barn:

 • Blir kjent med og får forståelse for teknologi
 • Blir kjent med ulike landskap, planter, dyr og årstider
 • Får forståelse for fødsel, vekst, aldring og død
 • Hvordan naturen kan brukes og misbrukes

Vi skal:

 • La barna få oppleve og utforske naturen gjennom årstidene.
 • La barna få lære om og respektere dyr og naturen
 • La barn få bruke ulike teknologier, for eksempel IKT.

Mål: Barn skal få gleden av å utforske natur og teknologi.

Trafikk: Det er naturlig å knytte trafikkforståelse til endringer i årstidene. Trafikkbildet forandrer seg gjennom året, for eksempel blir gangfeltet dekket med snø. Teknologi kan blant annet knyttes til refleks, sykkel og lys-/lydregulering av gangfelt.

 

Nærmiljø og samfunn

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal vi bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Vi skal:

 • Legge vekt på å styrke kunnskap tradisjoner og levesett i lokalsamfunnet
 • Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetning og interesser
 • Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
 • Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen

 

Mål: At barna opplever å bli tatt på alvor og at de har medvirkning på egen barnehagehverdag

Fagområdene

0-2 åringen skal oppleve:

3-4 åringen skal oppleve:

Førskolebarna skal oppleve:

Kommunikasjon, språk og tekst

Å møte anerkjennende voksne og få uttrykke seg og oppleve å bli tatt på alvor

Å bli oppfordret til å utvide sin begrepsforståelse og aktivt bruke språket sitt

Å bli kjent med ulike kommunikasjonsformer og lære å telle, sortere og skape tekst

Kropp, bevegelse og helse

Å få positive opplevelser knyttet til egen kropp, mestring og bevegelse

Et sunt kosthold og å skaffe seg erfaringer og ferdigheter gjennom aktivitet og lek

Å utvikle respekt for egne grenser og kunnskap om seg selv. Kunnskap om mat og kosthold.

Kunst, kultur og kreativitet

Positive erfaringer med musikk, sang og formingsaktiviteter

Å ta i bruk sin fantasi, kreativitet og skaperglede

Estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og ulike uttrykksmåter

Natur, miljø og teknikk.

Å ta i bruk sansene og få positive møter med naturen og nærmiljøet

Utvikle nysgjerrighet i møte med naturen, teknikk og eksperimenter

Få grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og samspillet i naturen. Bruk av natur til undring og utfordring

Etikk, religion og filosofi

Oppleve å bli møtt med respekt og omsorg

At det skapes rom for undring og forståelse av forskjeller

Å utvikle toleranse og interesse for hverandre og få ett innblikk i tradisjon og høytider

Nærmiljø og samfunn

At egen deltagelse påvirker fellesskapet, og følelsen av å bety noe

Nysgjerrighet om nærmiljøet sitt og få være med og utforske det

Å få en bedre forståelse av seg selv i ett større samfunnsperspektiv

Antall, rom og form

Leker med former, farger og mønster

Sortering og ulike matematiske begreper som stor - liten, tung-lett

Gleden ved å utforske tall, bokstaver, former og systemer

 

 

Progresjonsplan

 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering/evaluering

Vi planlegger virksomheten vår for å bli best mulig på det vi gjør. Planene danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet og skal sikre at vi med utgangspunkt i vår kunnskap om barns utvikling og læring legger til rette for en god barnehage. 

Vi bruker avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og pedagogisk ledermøter til fortløpende planlegging og vurdering. Vi vil i forkant av arbeidet med ny årsplan, evaluere hvordan foregående år har gått.

Vi skal la barna ha påvirkningskraft på egen barnehagehverdag. Gjennom barnas interesser, innspill og samtaler skal vi ta med barna inn i planleggingen av barnehagehverdagen. Viten om barnehagens arbeid og barns virksomhet er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon er en synliggjøring av arbeidet som gjøres i barnehagen. Det skal gi foreldre og andre innsyn i arbeidet vi gjør og personalet mulighet til å evaluere, reflektere over og utvikle eget arbeid.

Vi dokumentere på ulike måter.

 • Vi tar bilder fra barns hverdag i barnehagen og legger disse og månedsbrev på MyKid
 • Vi bruker Facebook siden vår aktivt

Vi observerer, vurderer og evaluerer fortløpende arbeidet vi gjør og måten vi utfører det på, gjennom hele året. Dette er naturlige tema på avdelings- og personalmøter og planleggingsdager.

Vi evaluerer ut fra:

 • Tilbakemeldinger fra foreldre, i det daglige og foreldresamtaler
 • Brukerundersøkelser (som hjelper oss til å evaluere barnehagens arbeid)
 • Barns medvirkning, barns trivsel og barns helhetlige utvikling som grunnlag for vurdering av kvaliteten i barnehagen vår
 • Det psykiske og fysiske læringsmiljø

 

 

Samarbeid

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Et godt samarbeid er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et godt samarbeid som vil gi barna de beste forutsetninger for helhetlig utvikling og trivsel. Det er viktig for oss at foreldre blir tatt på alvor, og føler seg sett og hørt. Det er foreldrene som kjenner barna best, og gjennom samarbeid med dem kan vi gi barna den best mulige barnehagehverdagen. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Den daglige kontakten ved henting og levering er en viktig del for et godt samarbeid. Det skal utveksles informasjon som er relevant for barnet, foreldene og barnehagen. Informasjonen skal inneholde opplysninger om barnet trivsel og utvikling.

Vi tilbyr 2 foreldresamtaler i året. Samtalene inneholder barns trivsel, utvikling, læring og vennskap. Dette skal være en arena for å drøfte foreldresamarbeidet og barnehagens innhold til det beste for barnet. Vi håper det åpner opp for at vi i år kan invitere dere til sosiale sammenkomster som luciafeiring, juletrefest, påskefrokost og sommeravslutning. For oss er det viktig at barna føler seg trygge og ivaretatt i barnehagen.

Barnehagen avholder minst 1 foreldremøte i året. Her blir ulike temaer med foreldrene tatt opp. Barnehageloven pålegger alle barnehager å ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er et forum hvor foreldrene møtes og drøfter aktuelle saker. De skal også velge en foreldrerepresentant og en vararepresentant til samarbeidsutvalget. Disse skal ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens drift. Samarbeidsutvalget skal forelegges alt som er av betydning for drift.

 

I tillegg samarbeider vi med:

·       Porsgrunn kommune

·       Pedagogisk psykologisk tjeneste

·       Helsestasjon

·       Barnevernet

·       Aktuelle skoler i kommunen

 

 

 

Oversikt over andre styringsdokumenter

Årsplanen må sees i sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen jobber ut fra. Dette er blant annet:

 • Lov om barnehager og forskrifter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/natur-miljo-teknologi/

 • Barnehagens vedtekter (ligger på MyKid)
 • Klart vi kan!

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/1150/porsgrunn-kommune-klart-vi-kan-2019-2025.pdf

 • Fra bekymring til handling

https://www.porsgrunn.kommune.no/barn-og-familie/fra-bekymring-til-handling/

 

 

Overganger  

Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

 • Vi har informasjonsmøte for nye foreldre før sommerferien
 • Vi har minimum 3 dagers tilvenning
 • Første dagen i barnehagen er barnet her noen timer sammen med mor eller far
 • Oppstarts samtale og oppfølgingssamtale blir avtalt i løpet av de første dagene
 • Foreldre/foresatte får utdelt relevant informasjon
 • Nye foreldre og barn kan komme på besøk når dere ønsker før oppstart

 

Overgangsrutiner ved avdelingsbytte

Det å bytte avdelinger kan være en stor overgang for barn og foreldre. Vi har utarbeidet noen rutiner for å kvalitetssikre at overgangen er preget av omsorg og barns beste.

 • Besøke den nye avdelingen og la barna være med på «flyttingen»
 • Samtaler med barn og foreldre
 • Generelt jobbe på tvers av avdelingen for større samhold
 • Overgangssamtaler mellom pedagogiske ledere

 

Overgangsrutiner fra barnehage til SFO/skole

Barnehagen registrerer hvilken skole det enkelte barn skal gå på. Skolen og barnehagen har en overgangssamtale ved behov.

 • Skolebarna i barnehagen har en egen avdeling det siste året
 • Her legges det til rette for at barnet skal ha med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som vil gi de et godt grunnlag for selvstendighet og motivasjon for å begynne på skolen
 • Barnehagen kontakter skolene som gjelder enkeltbarn og eventuelt avtaler møter med skolens ledelse dersom det er behov for spesiell tilrettelegging, dette gjøres alltid i samråd med foreldre
 • Overføring av dokumenter skjer i samråd med foreldrene
 • Skolene har «innskolingsdager» som er foreldrenes ansvar. Barnehagen drar dersom vi blir invitert

 

 

Regional kompetanseordning

Alle barnehagene i Porsgrunn kommune er med i den regionale ordningen for kompetanseutvikling. Det er en representant for kommunen som søker om midler og er leder i nettverket. Denne ordningen skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehageeiere, barnehagemyndighetene, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører. Kompetanseordningen går over tre år og hovedsatsningsområdet er «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Under dette ligger et mål for hvert år som er:

 • Ansatte i Porsgrunnsbarnehagene skal forebygge, avdekke, stoppe og følge opp mobbing, utestengelse og krenkelser (2019-2020)
 • Ansatte i Porsgrunnsbarnehagene skal ha fokus på tidlig innsats og tilrettelegge for barn som trenger ekstra støtte (2020-2021)
 • Ansatte i Porsgrunnsbarnehagene skal ha fokus på identitetsforståelse i et flerkulturelt perspektiv (2021-2022)

Gjennom alle 3 årene har barnehagen deltatt på kurs i regi av USN og Læringsmiljøsenteret og vi har fått jevnlig veiledning fra vår kontakt som er Marianne Torve Marthinsen fra Læringsmiljøsenteret.

Barnehageåret 2019-2020 leste alle ansatte boken «Mobbeatferd i barnehagen» som er skrevet av Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland.

Barnehageåret 2020-2021 deltok vi på en rekke kurs om tidlig innsats. Det ble også holdt felles foreldremøte om teamet som de ansatte så avdelingsvis og drøftet underveis.

Dette barnehageåret 2021 - 2022 skal alle ansatte lese «Flyktningekompetent barnehage» av Tveitereid, Vestad, Sævik og Fandrem samt NAFO`s ressurshefter. Innhold i kurs og veiledning dette året blir tilpasset vårt behov i Nystrand barnehage.

 

 

Praktisk informasjon:

Klær og utstyr:

 • Hver dag skal det tas hjem vått/skittent tøy som henger i pose på barnas plass
 • Skift må erstattes slik at barnet alltid har ekstra tøy/skotøy, spesielt sokker/undertøy
 • Sørg for at barnet har klær tilpasset årstid/vær
 • Dresser og regntøy skal alltid tas med hjem siste fredag i måneden og hyllene tømmes

Ferier

Jf. barnehagens vedtekter skal barnas ferie registreres i MyKid innen 30. april. Ferievalget er bindende, og kan kun endres med styrers samtykke. Barnet skal ha minimum fire uker ferie i løpet av året, hvorav minimum 3 uker skal være i skolens ferie. Førskolebarna må ta ut all ferie innen 31. juli. I tillegg kommer 5 planleggingsdager hver t barnehage år.

Dugnad

Alle barns foresatte i Nystrand barnehage har 7,5 timer dugnadsinnsats hvert barnehageår for barn nr.1, deretter øker dugnadstimer med 3 timer pr barn. Når du sitter som leder og nestleder i SU er det ditt dugnadsbidrag. Når dugnaden nærmer seg, kommer det ut egen informasjon om dette med påmelding i MyKid.

Er det noe du liker å gjøre og ønsker å bidra med snakk med en på avdelingen din, eller send styrer en e-post 😊 Vi setter stor pris på all hjelp.

 

 

Årshjul

Måned

Innhold

August

Oppstart nytt barnehageår begynner 1.august

September

Barnehagens bursdag 9.september

Oktober

 

November

Vi får besøk av teater

Desember

Jule hemmeligheter, Lucia, Nissefest og Julemiddag

Januar

Juletrefest

Februar

Karneval

Mars

 

April

 

Mai

Overnatting førskolebarna? Barnas dag?

Juni

Sommerfest?

Juli

Sommerstengt uke 28 og 29

 

 

Planleggingsdager barnehagen er stengt

 

27.september 2021

 

29.oktober 2021

 

24.januar 2022

 

25.januar 2022

 

27.mai 2022

 

                                           MED FORRBEHOLD OM ENDRINGER

 

 

 

Foreldremøter blir annonsert på MyKid

 

Løvetann

- Vi har minst 1 foreldremøte hvert år

Hvitveis

- Avdelingsleder inviterer til foreldresamtale minst 2 ganger pr år

Blåveis

                      En gang på høsten og en gang på våren

Blåklokka

- Vi håper vi kan få til felles kurs eller foredrag i år

Førskolegruppa

- Vi setter pris på at du sier ifra om det er noe

         

 

 

Oversikt over personalet

Daglig leder og eier: Elin, førskolelærer med styrerutdanning. Studerer eq terapi ved EQ I

Avdelingsleder: Rikke, førskolelærer med master i pedagogikk samt videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring i barnehagen.

Avdelingsleder: Linda, førskolelærer med videreutdanning i veiledning for praksislærere samt videreutdanning i naturfag og matematikk.

Avdelingsleder: Helene, førskolelærer med videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring i barnehagen samt videreutdanning i veiledning.

Avdelingsleder: Maiken, førskolelærer med videreutdanning i forbyggende og tidlig innsats, skal studere veiledning for praksislærere
Avdelingsleder: Kristian, barnehagelærer

Pedagog: Katrine, barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Pedagog: Ingrid N. førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

Pedagog: Morten, barnehagelærer, skal studere veiledning for praksislærere
Pedagog: Emilie, barnehagelærer

Pedagog: Even, barnehagelærer

Familieterapeut og dansepedagog: Angelica

Barnevernspedagog: Linda L.

Fagarbeider: Marlene

Fagarbeider: Christine

Fagarbeider: Randi

Fagarbeider: Ida Elise

Fagarbeider: Bente

Fagarbeider: Kasia

Assistent: Geir Olav

Assistent: Aline studerer til barnehagelærer ved siste året

Assistent: Thomas

Kokk: Nina

 

Permisjon

Fagarbeider: Marita (permisjon frem til januar 2022)

Pedagog: Ingrid U. barnehagelærer (permisjon til august 2022)

Avdelingsleder: Kristina, barnehagelærer går ut i permisjon i høst, baby i november,

skal studere veiledning for praksislærere

 

HUSK:

 • Vi er her for dere og barna deres. Si ifra til oss når det er noe 😊